Trustpilot
top of page

Victory in Europe Battlefield Tours, Hierna te noemen VE-Tours,

gevestigd aan Kokkerije 31, 7957EM De Wijk(NL), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Kokkerije 31
7957 EM De Wijk
+31 6 510 915 90

https://ve-tours.com/

Info@ve-tours.com

D. Frenken is de Functionaris Gegevensbescherming van VE-Tours. Hij is te bereiken via info@ve-tours.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

VE-Tours verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 •  Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ve-tours.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Social media

Als u ervoor kiest om informatie met betrekking tot onze artikelen en diensten te delen via sociale media, zoals YouTube, Facebook, Pinterest, Instagram of Twitter, zullen uw gegevens, zoals uw naam en uw interesses in onze diensten, mogelijk zichtbaar worden voor alle bezoekers van uw persoonlijke pagina’s. Op het gebruik van sociale media zijn de voorwaarden, privacy- en cookieverklaring en andere verklaringen van de betreffende sociale media van toepassing. VE-Tours raadt u aan om die zorgvuldig te lezen. Deze kunnen afwijken van die van VE-Tours.

De voorwaarden van VE-Tours en deze privacyverklaring zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke sociale media. Wij zijn ook actief op verschillende sociale media. Wanneer u onze sociale mediapagina’s bezoekt of als u er commentaar op plaatst, kunnen wij of door ons ingeschakelde dienstverleners, gegevens over uw gebruik verzamelen. In het bijzonder kunnen wij gegevens verzamelen over door uw geplaatste openbare post over VE-Tours. Deze gegevens verwerken wij om uw gedrag en voorkeuren beter te begrijpen. Als u via sociale media communiceert met VE-Tours, bijvoorbeeld als u commentaar plaatst, media uploadt, een boodschap verzendt of op een like knop klikt, kunnen wij gegevens over u ontvangen, zoals uw (gebruikers)naam, woonplaats, e-mailadres en geslacht. Wij gebruiken die gegevens om zo goed mogelijk op u te reageren. We slaan de gegevens die wij ontvangen op bij de andere gegevens die we van u hebben. Hierdoor kunnen we u later persoonlijker van dienst zijn. Soms kunnen wij uw sociale media-activiteiten aan die van ons linken. Als u bijvoorbeeld via uw sociale media-accounts openbaar een eigen foto van een battlefield tour deelt, kunnen wij die foto doorplaatsen op onze accounts. Dit doen we niet automatisch, omdat we eerst een selectie van foto’s maken. Mochten wij uw foto doorplaatsen, dan zullen wij uw accountnaam vermelden. De foto is immers niet van ons. Als u wilt dat wij uw foto verwijderen, kunt u ons een privé bericht sturen via onze accounts. Wij zullen daarop zo snel mogelijk reageren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VE-Tours verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 • VE-Tours analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 • VE-Tours verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

VE-Tours neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VE-Tours) tussen zit. VE-Tours gebruikt geen enkele vorm van computerprogramma’s of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VE-Tours bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie                                                                              Bewaartermijn                     Start van bewaartermijn

Verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie                7 jaar                          Start boekjaar (vanaf 1 april) volgend op de documentdatum

 

Belastingdocumentatie en rapportages van leveringen van                    7 jaar                          Start boekjaar (vanaf 1 april) volgend op datum waarop informatie          goederen, geïmporteerde en geëxporteerde goederen                                                             betrekking heeft

en andere relevante gegevens

Betalingsoverzicht/ facturen (rekeningspecificatie van boekingen)         7 jaar                          Start boekjaar (vanaf 1 april) volgend op datum voldoen relevante                                                                                                                                                                       claim/ factuur

Delen van persoonsgegevens met derden

VE-Tours verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VE-Tours blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VE-Tours gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VE-Tours en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ve-tours.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

VE-Tours wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VE-Tours neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ve-tours.com

VE-Tours heeft onder meer de volgende maatregelen getroffen:

 • We zorgen ervoor dat de website van VE-Tours is beveiligd en dat niemand van buiten of van binnen kan inloggen en bij onze gegevens kan komen.

 • Wij voorzien onze website veiligheidsscans.

 • Communicatie via de website of e-mail vindt versleuteld, gecontroleerd en veilig plaats.

 • Wij houden continu in de gaten of er(stiekem)inbraakpogingen worden ondernomen. Wij repareren kwetsbaarheden en nemen maatregelen bij inbraak.

 • We gebruiken de laatste technologieën om de beschikbaarheid en veiligheid van onze website te garanderen.

 • We zorgen ervoor dat we up-to- date zijn met onze software en andere technologieën.

 •  We hebben veel systemen die met elkaar communiceren. Wanneer we uw gegevens van het ene naar het andere systeem sturen, gebeurt dit veilig en gecontroleerd.

 • Wij beschermen onze systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software.

 • Alleen medewerkers van VE-Tours die dat voor de uitvoering van hun functie nodig hebben, kunnen uw gegevens inzien voor specifieke doeleinden.

 • We loggen pogingen tot inbraak en het gebruik van uw gegevens door onze medewerkers, zodat wij kunnen bijhouden wat er gebeurt. Mochten loggegevens tot personen herleidbaar zijn, is sprake van verwerking van uw gegevens. Wij verwijderen of anonimiseren logs dan ook zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor wordt gelogd.

Mocht u klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze privacyverklaring, neem dan gerust contact op met het team van VE-Tours.

bottom of page
Trustpilot