Trustpilot
top of page

Definities

  1. Stichting VE-Tours, gevestigd te "De Wijk". 

  2. Klant: degene met wie VE-Tours een overeenkomst is aangegaan.

  3. Partijen: VE-Tours en klant samen.

  4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Deze algemene reis- en boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van en met  Victory In Europe Battlefield Tours hierna te noemen VE-Tours. 

Gewijzigde voorwaarden gelden per direct vanaf het moment van publicatie op www.ve-tours.com voor alle offertes en overeenkomsten.

1. Totstandkoming van de reisovereenkomst

1.1 

Met het invullen en verzenden van het boekingsformulier op de website van VE-Tours , aanvaardt de reiziger het aanbod van VE-Tours. 

De reiziger gaat daarbij akkoord met de algemene reis-en boekingsvoorwaarden van  VE-Tours.  . 

Een telefonische boeking dient door de reiziger via e-mail bevestigd te worden voordat deze door VE-Tours als boeking wordt erkend. Tenzij door beide partijen anders overeengekomen.

Als de boeking overeenkomstig de wens van de reiziger kan worden uitgevoerd, stuurt VE-Tours  per ommegaande doch uiterlijk binnen 7werkdagen een bevestiging van de reisovereenkomst naar de reiziger. Hiermee is de reisovereenkomst tussen reiziger en VE-Tours tot stand gekomen.

1.2

De meerderjarig persoon die ten behoeve van zichzelf of (mede) ten behoeve van andere reizigers een overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

1.2.1

De minderjarige persoon dient toestemming te hebben van een wettelijk ouder of voogd voor het boeken van een tour bij VE-Tours.com.

1.3

Een aanbod van VE-Tours is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen.                   

Herroeping zal uiterlijk binnen 7 dagen plaats vinden zonder opgaaf van redenen. 

De reiziger heeft dan recht op 100% restitutie van eventueel betaalde gelden.

Indien de tour binnen 7 werkdagen zal plaatsvinden dient reiziger binnen 24 uur dit met VE-Tours te communiceren

1.4 

De gepubliceerde reissom per tour  is de reissom per persoon tenzij anders vermeld. Hierin zijn  inbegrepen de gepubliceerde voorzieningen en activiteiten, maar uitgezonderd eventueel optionele mogelijkheden.

1.5

VE-Tours acht zich niet aansprakelijk voor fouten en vergissingen in hun aanbod, hetzij in prijsstelling of andere voorwaarden, die vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger als zodanig herkenbaar zouden moeten zijn.

1.6

In geen geval kunnen wij garanderen dat speciale wensen worden ingewilligd, noch kunnen wij deze vooraf bevestigen. VE-Tours zal haar uiterste best doen om aan de wensen te voldoen.

 

Onder speciale wensen vallen bijvoorbeeld;

  • dieetwensen

  • zitplaatsen in de bus

  • extra tussenstops

  • extra plekken om te bezoeken

Eventuele extra kosten in verband met speciale wensen (met uitzondering van dieet wensen) komen voor rekening van de reiziger.

2. Betalingsvoorwaarden

2.1

Betaling dient per omgaande voldaan te worden bij de online boekingen middels factuur, iDeal, PayPal, of creditcard. Indien anders is overeengekomen gelden de dan schriftelijk afgesproken betalingsovereenkomsten.

2.2

Bij een niet tijdige betaling ontvangt de reiziger een betalingsherinnering met het verzoek om per ommegaande het verschuldigde bedrag te betalen. Als na zeven  werkdagen de betaling nog niet ontvangen is wordt de overeenkomst geacht te zijn  geannuleerd op de eerste dag waarbij er sprake was van betalingsverzuim. 

VE-Tours zal annuleringskosten in rekening brengen conform de annuleringsregeling in artikel 4.1.

2.3

De reiziger die niet tijdig aan een betalingsverplichting heeft voldaan, is over het nog openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd, conform artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek. Ook wordt de reiziger gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

3.  Reisinformatie

3.1 

Indien de reissom volledig is betaald, stuurt VE-Tours uiterlijk 14 dagen voor vertrek de reisinformatie naar de reiziger, tenzij dit in alle redelijkheid niet van VE-Tours kan worden verwacht.

3.2

Als de reiziger 5 werkdagen voor vertrek de benodigde informatie nog niet heeft ontvangen, dan  meldt deze dit onmiddellijk aan VE-Tours.

3.3 

Als een reis binnen een korter tijdsbestek wordt geboekt dan 10 dagen voor 

vertrek, deelt VE-Tours aan de reiziger mee hoe de benodigde informatie wordt overgedragen.

3.4

Het sluiten van een passende reis-, ongevallen – en/of annuleringsverzekering is een vereiste.

VE-Tours kent voor de tours geen annulering en/of reisverzekering. Deze dient door de reiziger zelf afgesloten te worden bij een verzekeringsmaatschappij naar eigen keuze.

4. Annulering door reiziger

4.1

Als de reiziger de reisovereenkomst annuleert is deze de hieronder vermelde annuleringskosten verschuldigd van de totale reissom incl. de boekingskosten.

bij annulering  tot 50 dagen voor aanvang van de tour:                              Aanbetalingskosten

bij annulering vanaf 49 tot 30 dagen voor aanvang van de tour:              50%

bij annulering vanaf 29 tot 0 dagen voor aanvang van de tour:                100% 

4.2

Bij annulering van een overeenkomst door één of meerdere reizigers die gezamenlijk  een tour hebben geboekt, geldt de annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen zoals genoemd in vorig lid dienen te worden betaald. Als de resterende reizigers dat wensen en hun groepsgrootte in het aanbod van  VE-Tours voorkomt, blijven hun overeenkomsten in stand waarbij de reissom betaald dient te worden zoals deze voor het resterend aantal reizigers staat vermeld in het aanbod.

4.4

Annulering van de reisovereenkomst dient per e-mail of aangetekend schrijven  kenbaar te worden gemaakt, waarbij de verzenddatum als annuleringsdatum geldt. 

De annulering wordt definitief geacht na schriftelijke ontvangstbevestiging van  VE-Tours.

4.5

VE-Tours kent voor de tours geen annulering en/of reisverzekering. Deze dient door de reiziger zelf afgesloten te worden bij een verzekeringsmaatschappij naar eigen keuze.

5. Opzegging en wijziging door VE-Tours

5.1

VE-Tours heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden van dusdanige aard dat verdere gebondenheid aan de overeenkomst door VE-Tours in redelijkheid niet verwacht kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als er minder aanmeldingen zijn voor de tour dan het vermelde minimum.

Als VE-Tours de reis wegens gewichtige omstandigheden annuleert ontvangt de reiziger de al betaalde reissom volledig retour.

5.2 

VE-Tours heeft het recht om de overeenkomst op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. De wijziging wordt binnen 3 werkdagen aan de reiziger kenbaar gemaakt. Als de wijziging binnen 24 voor de vertrek dag plaats vindt dan zal deze wijziging op de dag van de tour mondeling besproken en onderbouwd worden.

6. Aansprakelijkheid

6.1

Deelname aan een Battlefield Tour/ herdenkingsreis is geheel op eigen risico.

6.2

Het team van VE-Tours is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, hoe ook genaamd die de deelnemer zou lijden als gevolg van een tour.

6.3

VE-Tours is ook niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen, tenzij de schade bewijsbaar opzettelijk of bewijsbaar door grove schuld toe te kennen is aan de Battlefield Tour guide(s) of een van de teamleden van VE-Tours.

6.4

Tevens is VE-Tours niet aansprakelijk voor eigendommen die u tijdens een tour bent verloren. 

6.5

Spullen die we op het einde van de dag in de bussen vinden nemen we in bewaring, deze ontvangt u uiteraard terug.

6.6

Tourprogramma’s zijn altijd onder voorbehoud, VE-Tours is mede afhankelijk  van derden en externe (weers-) omstandigheden. Hierdoor kan het mogelijk zijn dat een tour niet volgens het programma zal verlopen en zal de desbetreffende reisleiding en of gids naar eigen inzichten handelen en een gepaste oplossing aanbieden.

6.7

VE-Tours kan niet aansprakelijk worden gesteld voor oponthoud, schemawijzigingen, vertragingen bij uitvoering van diensten door derden ten gevolge van overmachtssituatie. 

7. Verplichtingen reiziger

7.1

De reiziger is verplicht om van belang zijnde fysieke beperkingen en medische feiten te melden aan  VE-Tours. 

VE-Tours behoudt zich het recht voor om reizigers uit te sluiten van activiteiten of verdere deelneming als naar hun oordeel geestelijke of lichamelijk problemen een verantwoorde uitvoering van de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk mogelijk maakt. Kosten van hieruit voortvloeiende schade of derving van reisgenot kunnen niet op VE-Tours worden verhaald.

7.2

De reiziger is te allen tijde verplicht om de aanwijzingen van de Tour guide, reisleiding en buschauffeur op te volgen.

7.2a 

De reiziger is te allen tijden verplicht om de aanwijzingen van het hotel, museum, overige instanties en instellingen op te volgen.

7.3

De reiziger is verplicht zich dusdanig te gedragen dat hij geen hinder of last oplevert of kan opleveren  die een goede uitvoering van de overeenkomst in de weg staat. De reiziger dient hierbij ook gehoor te geven aan geldende regels in restaurants, musea ’s of andere accommodatie zoals een rookverbod, Covid-19 maatregels, etc.

7.4

De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitsbewijs dit i.v.m. met de wet identificatieplicht.

 

8. Klachten

8.1

VE-Tours doet  zijn uiterste best om de tours naar ieders tevredenheid uit te voeren. Mocht er onverhoopt toch iets niet naar wens verlopen, dan dient de reiziger dit tijdens de tour te melden bij de aanwezige tour guide zodat deze een passende oplossing kan vinden. Als deze oplossing niet of niet naar tevredenheid wordt getroffen, dan dient de reiziger dit onmiddellijk aan VE-Tours te melden in de vorm van een schriftelijke klacht te zenden aan:

Stichting VE-Tours

Kokkerije 31

7957 Em De Wijk

VE-Tours zal dan uw klacht binnen 10 werkdagen in behandeling nemen. Er zal dan alsnog naar een passende oplossing gezocht worden.

8.2 

Indien de klacht hierna nog niet naar tevredenheid is opgelost, dan dient de reiziger dit uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis schriftelijk en onderbouwd te melden bij  VE-Tours.

Uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht zal VE-Tours schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

8.3

Als blijkt dat de klacht niet tijdig is ingediend en hiermee VE-Tours niet de gelegenheid heeft  gekregen de tekortkoming te verhelpen, kan eventueel recht op schadevergoeding worden uitgesloten. 

8.4

Op alle geschillen tussen de VE-Tours en reizigers is het Nederlands recht van toepassing.

9. Overig

9.1

Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn voor zover van toepassing inclusief BTW.

9.2

Wijzigingen en afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden  dienen door VE-Tours uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd of zullen middels de website bekend gemaakt worden.

9.3

Alle eventuele geschillen die tussen VE-Tours en reiziger niet op passende wijze onderling opgelost kunnen worden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank te Zwolle.

10 Financiële Bescherming

10.1

VZR Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Stichting VE-Tours gebruik van de garantieregeling VZR Garant (www.vzr-garant.nl). U kunt dit controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling leest u op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Stichting VE-Tours niet worden verleend, kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@vzr-garant.nl of +31 (0)85 13 07 630

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tours vanaf 2022

bottom of page
Trustpilot